logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Ambtenarenrecht

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, uw advocatenkantoor in ambtenarenzaken

In onze advocatenpraktijk krijgen onze advocaten en juristen veel vragen op het gebied van het functioneren van ambtenaren, ziekte, schorsing en ontslag, reorganisaties en sociale zekerheid. Wij hebben dan ook specialistische kennis en brede ervaring opgebouwd op het gebied van het ambtenarenrecht. Uw probleem is bij ons daarom in goede handen. Belt u gerust en vraag naar een gratis gesprek van een 1/2 uur.
 


» Bekijk filmpje

Advies en bijstand

Heeft u vragen over een van onderstaande aandachtspunten, of zit u met een ander probleem, bel ons dan gerust.

 • De vaste aanstelling en aanstelling in tijdelijke dienst
 • Arbeidscontractanten
 • Werktijden
 • Vakantie en verlof
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap
 • Bezoldiging
 • Bevordering
 • Disciplinaire maatregelen
 • Reorganisatie
 • Ontslag
 • Klokkenluider

 Lees verder:

Reikwijdte van het ambtenarenrecht
De ambtenaar wordt in zijn functie aangesteld
Wat betreft zijn functioneren, wordt de ambtenaar de maat genomen
Het ontslagrecht van de ambtenaar
Vergeet niet om binnen zes weken na het bestreden besluit bezwaar of beroep aan te tekenen

Reikwijdte van het ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht betreft het arbeidsrecht voor overheidspersoneel en is niet gelijk aan het reguliere arbeidsrecht dat in het bedrijfsleven van toepassing is. Bij de toepassing van het ambtenarenrecht staat de rechtspositieregeling van de ambtenaar centraal. De Ambtenarenwet geeft in artikel 1 een omschrijving van het begrip ambtenaar:

"Ambtenaar is degene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn".

Onder de openbare dienst vallen echter ook privaatrechtelijke organisaties waarop de overheid krachtens de statuten van de organisatie invloed kan uitoefenen. Deze invloed dient dan echter wel zodanig te zijn dat;

1. de overheid een overwegende invloed heeft op de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de bestuursleden;

2. de overheid heeft een belangrijke invloed op de financiën van de rechtspersoon;

3. de overheid speelt een rol ten aanzien van het personeelsbeleid;

4. een aantal besluiten van de rechtspersoon moet door of namens de overheid goedgekeurd worden.

Het gevolg hiervan is dat de werknemers, hoewel zij in dienst zijn van de privaatrechtelijke rechtspersoon, toch als ambtenaar worden beschouwd. Van het ambtenaarschap is echter degene uitgesloten die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft, ook wel genoemd een arbeidscontractant. De rechtspositie van de laatste wordt beheerst door het arbeidsrecht.

Hoewel de ambtenarenwet een algemene omschrijving geeft van het begrip ambtenaar is het van groot belang bij een conflict tussen een ambtenaar en de overheid de toepasselijke rechtspositieregeling van de ambtenaar op te vragen. Per regeling kan het begrip "ambtenaar" verschillen. Volgens het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) moet onder het begrip ambtenaar worden verstaan;

"Ambtenaar in de zin van dit besluit is degene, die door het Rijk is aangesteld om in burgerlijke openbare dienst werkzaam te zijn".

De CAR/UWO hanteert echter een andere definitie:

"Hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan".

Wat betreft de toepassing van de CAR/UWO worden een aantal categorieën uitgesloten van het ambtenarenschap. Het gaat daarbij onder andere om medewerkers van de brandweer en onderwijzend personeel. Verwarrend is dat ook degenen die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben gesloten bij de toepassing van de CAR/UWO wel als ambtenaar worden beschouwd. Volgens artikel 1 van de Ambtenarenwet is deze categorie nadrukkelijk uitgesloten van het begrip ambtenaar. Voor de medewerkers uit deze categorie zijn daarom de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) niet van toepassing voor zover het beslissingen betreft die op hun dienstverband betrekking hebben. Indien rechtsbescherming tegen beslissingen van de overheid als werkgever ingeroepen moet worden is niet de sector bestuursrecht van de rechtbank de bevoegde rechter maar de kantonrechter. Deze zal echter bij de beoordeling van het geschil de bepalingen van de CAR/UWO moeten betrekken. Aangezien de kantonrechter in de regel minder vertrouwd is met de bepalingen van het ambtenarenrecht zal hij in een dergelijke situatie door de advocaat c.q. jurist van de ambtenaar goed voorgelicht moeten worden.

De meeste rechtspositieregelingen zijn eenzijdig vastgestelde publiekrechtelijke regelingen. Het gaat daarom niet om privaatrechtelijke overeenkomsten en zij betreffen zeker geen CAO 's in de zin van de Wet op de CAO. Ronduit verwarrend is daarom dat sommige rechtspositieregelingen van ambtenaren ten onrechte worden aangeduid als CAO' s. Bijvoorbeeld de CAO Academische Ziekenhuizen en de CAO Nederlandse Universiteiten.De afgelopen jaren is in het ambtenarenrecht zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de arbeidsverhoudingen in de marktsector. Dat heeft zich onder meer geuit op het van toepassing worden op ambtenaren van de diverse sociale zekerheidswetten, zoals de WIA, ZW en WW.

De ambtenaar wordt in zijn functie aangesteld

Een ambtenaar is in dienst van een overheidsorganisatie. Hij wordt door middel van een aanstellingsbesluit door de openbare dienst c.q. het bevoegd gezag in zijn functie benoemd. Deze aanstelling wordt, in afwijking van de regels van de artikelen 7: 610 en verder Burgerlijk Wetboek door de regels van het bestuursrecht beheerst. Een ambtenaar wordt aangesteld door middel van een besluit. Dit betreft een eenzijdige rechtshandeling. De ambtenaar wordt schriftelijk in kennis gesteld welke functie de aanstelling betreft en welke salarisschaal daarmee correspondeert. Vaak wordt eerst een tijdelijke dienstverband  aangeboden. Na afloop hiervan kan de aanstelling bij gebleken voldoende functioneren worden verlengd in een vast dienstverband. Het is het overheidsorgaan niet toegestaan om een tijdelijke aanstelling keer op keer te verlengen. Dat mag maximaal drie keer. De volgende verlenging wordt van rechtswege omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Wanneer er binnen een termijn van zesendertig maanden de aanstelling vier of meer keer wordt verlengd dan wordt de aanstelling ook als een vaste aanstelling beschouwd. Ook wat dit betreft is het van belang om de toepasselijke rechtspositionele regeling te raadplegen.   

Wat betreft zijn functioneren, wordt de ambtenaar de maat genomen

Beslissingen aangaande het functioneren van de ambtenaar dient het bestuursorgaan zorgvuldig voor te bereiden en goed te motiveren. Een dergelijk besluit moet daarom niet alleen met concrete feiten onderbouwd zijn, maar dient ook begrijpelijk te zijn. Hoewel besluiten omtrent het functioneren van een ambtenaar niet altijd op functioneringsverslagen en beoordelingsgesprekken berusten, zijn dergelijke documenten in de praktijk erg belangrijk. Anders dan een beoordelingsgesprek heeft een functioneringsgesprek een tweezijdig karakter. Een beoordeling is eenzijdig van karakter. De leidinggevende van de ambtenaar mag ten aanzien van zijn beoordeling ook gebruik maken van bij de ambtenaar bekende informanten.Toch kunnen ook andere bewijsstukken erop gericht zijn het disfunctioneren van de ambtenaar aan te tonen.

De vraag of een ambtenaar disfunctioneert is daarom niet altijd eenduidig te beantwoorden. Veelal wordt bij een beoordeling de kwaliteit van de werkzaamheden, gedrag, houding en de communicatieve vaardigheden van de ambtenaar betokken. Een disfunctionerende ambtenaar kan worden ontslagen.

Het ontslagrecht van de ambtenaar

Ook het ontslagrecht van de ambtenaar wijkt af van de regeling van het civiele arbeidsrecht. Een ontslag van een ambtenaar is niet beperkt tot onvoldoende functioneren als reden. Het ambtenarenrecht wordt beheerst door een gesloten ontslagsysteem zoals; ontslag wegens disfunctioneren, ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, reorganisatieontslag, ontslag op eigen verzoek, ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim c.q. disciplinair ontslag en ontslag op overige gronden. Deze laatste ontslaggrond wordt vaak toegepast als de sfeer op de werkvloer ernstig is verstoord. Er is dan vaak sprake van een onverenigbaarheid van karakters of wel een incompatibilite des humeurs tussen de ambtenaar en de leidinggevende. Voorafgaand aan een ontslag kan een schorsing plaatsvinden of een opdracht aan de ambtenaar om (in het belang van de dienst) tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Een dergelijke beslissing moet schriftelijk genomen worden, waarna er bezwaar bij het bestuursorgaan en daarna beroep bij de rechtbank en zonodig hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep openstaat. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Wanneer er sprake is van eervol ontslag dan kan de ambtenaar aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering en bovenwettelijke uitkering op grond van een aparte rechtspositionele regeling, zoals het Besluit Bovenwettelijke uitkeringen bij Werkloosheid voor de sector Rijk en artikel 10d van de CAR/UWO. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op het dagloon van de ambtenaar. Volgens de Centrale Raad van Beroep komt aan ambtenaren die op voormelde overige gronden ontslagen worden een additionele vergoeding toe. Zie LJN:BZ2043 en BZ2044 op www.rechtspraak.nl.

De vergoeding wordt aldus bepaald:

 • het bruto maandsalaris op het moment van ontslag (inclusief vakantiegeld);
 • het aantal dienstjaren gedeeld door twee, omdat de ambtenaar al recht heeft op een ruimere vergoeding bij ontslag;
 • het aandeel dat de werkgever had in het ontstaan van de onhoudbare situatie.

Daaraan wordt een factor 1 toegekend als het aandeel van de werkgever 80 tot 100%, 0,75 voor 65 tot 80% en 0,5 als de situatie voor 51 tot 65% te wijten is aan de werkgever.
De CRvB-formule luidt:
Bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren:2) x 0,5, 0,75 of 1.

Vergeet niet om binnen zes weken na het bestreden besluit bezwaar of beroep aan te tekenen

Wanneer uw functioneren als ambtenaar ter discussie wordt gesteld en een schorsing, ontslag of andere rechtspositionele maatregel dreigt dan is het verstandig om direct rechtskundige bijstand in te roepen. De in het ambtenarenrecht genomen en te nemen besluiten kunnen in de regel slechts binnen zes weken nadat zij genomen zijn door middel van een procedure aangevochten worden. Wanneer u met een rechtspositionele maatregel of een ander besluit geconfronteerd wordt laat u dan tijdig door Advocatenkantoor Bosman te Arnhem bijstaan. Wij hebben de vereiste deskundigheid in huis en zijn daarom bij uitstek het advocatenkantoor om u in dergelijke geschillen bij te staan.    

Uw probleem is bij ons in goede handen

Advocatenkantoor Bosman wordt regelmatig geconfronteerd met geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht. Bent u ambtenaar en hebt u een probleem met uw leidinggevens en/of collega's? Dan kunt u altijd en zonder verplichtingen contact opnemen met een ambtenarenrechtadvocaat van ons kantoor. Onze advocaten zetten zich in om uw belangen optimaal te behartigen en hebben ruime ervaring en kennis op het gebied van het ambtenarenrecht. Bel vrijblijvend: 026-3882351. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

© 2020 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem