logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Contractenrecht

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman: 026-3882351, als het om (de nakoming of incasso van) overeenkomsten gaat

Mensen sluiten dagelijks contracten of overeenkomsten. De meeste komen mondeling tot stand. Soms echter vereist de wet vormvoorschriften (bijv. bij een schenking of een huwelijk). Schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken is op zich niet vereist, maar het belang ervan neemt toe naarmate de financiële belangen groter worden.

Vooral het bedrijfsleven vraagt om contracten en regelingen op maat. Is een overeenkomst of transactie overzichtelijk en juist schriftelijk vastgelegd, al dan niet met een boeteclausule? Dan kan bij schending van de afspraak nakoming of ontbinding van de overeenkomst gevorderd worden.

Is een contractpartij bij het aangaan van de overeenkomst verkeerd voorgelicht en/of bedrogen? Dan  kan de overeenkomst in de kern worden aangetast door vernietiging van de overeenkomst te vorderen op grond van dwaling en/of bedrog. Verder kan vernietiging van de overeenkomst soelaas bieden bij misbruik van omstandigheden en/of bedreiging bij het aangaan van de overeenkomst.
 


» Bekijk filmpje

Advocatenkantoor Bosman behandelt onder meer de volgende contracten:

arbeidsovereenkomst; maatschapovereenkomst;  huurovereenkomst; koopovereenkomst; huurkoopovereenkomst; verzekeringsovereenkomst; overeenkomst van opdracht; vaststellingsovereenkomst; lastgevingovereenkomst; bemiddelingsovereenkomst; overeenkomst tot borgtocht; bewaarnemingsovereenkomst; managementovereenkomsten; franchiseovereenkomsten; agentuurovereenkomsten, alleenverkoop-overeenkomsten; overeenkomst van aanneming van werk; lijfrenteovereenkomst; schenkingsovereenkomst.

Lees verder:

Leg de volgende onderwerpen goed vast
Betrokken en deskundig

Leg de volgende onderwerpen goed vast

Bij de vastlegging van afspraken tussen partijen, voor zover het vermogensrechtelijke afspraken betreft, verdient het aanbeveling de volgende onderwerpen goed vast te leggen:

A.  Partijen

B.  Considerans

C.  Bepalingen/inhoud:

 • definities
 • volmacht en vertegenwoordiging
 • onderwerp van de overeenkomst, rechten en verplichtingen van partijen
 • voorwaarden
 • duur, beëindiging, vernietiging en ontbinding
 • onvoorziene omstandigheden
 • cessie
 • geheimhouding
 • volledige overeenkomst
 • gedeeltelijke onverbindendheid
 • toepasselijk recht en geschillenregeling
 • kennisgevingen.

Betrokken en deskundig

De advocaten van Advocatenkantoor Bosman hebben aanzienlijke ervaring in het opstellen en beoordelen van contracten en het daarbij begeleiden van de cliënten. Ook bij geschillen die voortvloeien uit contractsbepalingen staan zij u betrokken en deskundig bij, ongeacht of u adviserende dan wel procedurele rechtsbijstand wenst. U kunt dus altijd bij een advocaat of jurist van het kantoor terecht met een vraag over het opstellen of de nakoming van een contract.

Uw contract of vraag is bij ons in goede handen

Twijfelt u of u een contract moet laten opstellen en/of ter beoordeling moet voorleggen? Bespreek vrijblijvend uw vraag met een advocaat of jurist van Advocatenkantoor Bosman. Bel vrijblijvend en kosteloos: 026-3882351 en informeer naar een gratis gesprek van een 1/2 uur. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

© 2019 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem