logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocaat huurrecht


Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, gespecialiseerd in huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte

Het huurrecht wordt in het algemeen gezien als een breed en moeilijk te overzien terrein omdat de wet verschillende huurobjecten kent, waarvoor aparte regels zijn geschreven. Op grond hiervan zijn in Nederland verschillende huurovereenkomsten in omloop. Er bestaan huurovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, vermogensrechten, ongebouwde onroerende zaken en gebouwde onroerende zaken. De huurovereenkomsten met betrekking tot gebouwde onroerende zaken zijn ook niet eenduidig. Afhankelijk van het huurregime bestaan ook hiervoor verschillende regels. Verder zijn op de huurovereenkomsten de algemene regels van het verbintenissen- en overeenkomstenrecht van toepassing.

Vanwege de diversiteit in het huurrecht en omdat contracten door veel gebruikers ervan domweg gekopieerd worden zijn er helaas veel onjuiste huurcontracten in omloop. Indien u gebruik wenst te maken van een huurcontract doet u er dan ook verstandig aan om een dergelijk contract door een erkende huurrechtadvocaat te laten opstellen. Omdat het huurrecht veel dwingende en de huurder beschermende regels bevat kunnen de advocaten en juristen van Advocatenkantoor Bosman u wijzen op wel en niet toegelaten bedingen in de huurovereenkomst. Dat kan u achteraf veel ellende besparen. Belt u gerust en vraag naar een gratis gesprek van een 1/2 uur.

 


» Bekijk filmpje

Advocaat huurrecht | advies en bijstand van een huurrecht advocaat

 

Ongeacht of u verhuurder of huurder bent, bel ons gerust als u vragen heeft over een van onderstaande onderwerpen:

 • huurovereenkomsten
 • bemiddeling en de makelaar
 • onderhoud, reparaties en vervanging
 • renovatie
 • betaling huurprijs en incasso
 • overlast en afwijkend gebruik
 • beëindiging en opzegging huurovereenkomsten
 • onderhuur
 • indeplaatsstelling en woningruil
 • medehuur
 • aanbrengen van verbeteringen
 • overname- en aansprakelijkheidsbedingen
 • wegbreekrecht huurder
 • vergoedingsrecht huurder
 • rechten huurder en verhuurder
 • gebrek, aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • huurverhoging, huurverlaging en huurprijsbescherming door huurcommissie
 • bedrijfsoverdracht en goodwill
 • illegaal gebruik, kraken en ontruiming.
Lees verder:

Wat is huur?
Wat wordt in gebruik gegeven?
Welke tegenprestatie moet voor de huur van een zaak voldaan worden?
Zijn er ontduikingsconstructies mogelijk, wat betreft huur- en huurprijsbescherming?
Welke huurregels zijn op de huurovereenkomst van toepassing?
Wat is het huurobject?
Wat is de bestemming van de gebouwde onroerende zaak?
Woonruimte- en bedrijfsruimteovereenkomsten

Advocaat huurrecht | wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?

 

Volgens de wet is een huurovereenkomst de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. De huurovereenkomst kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. De pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt. Deze overeenkomst, die ziet op ingebruikgeving van een stuk grond ten behoeve van de landbouw tegen voldoening van een tegenprestatie, wordt in het Burgerlijk Wetboek afzonderlijk geregeld. Overigens is de naam die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven niet bepalend voor de vraag of er sprake is van een huurovereenkomst, maar de inhoud ervan. Zo is een leaseovereenkomst, waarbij er sprake is van het afstaan van het gebruik van een zaak tegen een bepaalde prijs, eigenlijk een huurovereenkomst. Geschillen aangaande dergelijke overeenkomsten dienen dan ook door het huurrecht beantwoord te worden.       

Advocaat huurrecht | het gehuurde wordt in gebruik gegevenn?

 

Onder het oude recht werd geregeld dat de verhuurder de huurder het genot van de zaak moest verschaffen. Met deze terminologische wijziging werd echter geen inhoudelijke wijziging beoogd. Vereist is dat de in gebruik te verstrekken zaak voldoende is bepaald. Het moet duidelijk zijn waarvan de huurder het gebruik heeft.

Advocaat huurrecht | welke tegenprestatie moet voor de huur van een zaak voldaan worden?

 

Meestal zal de tegenprestatie uitgedrukt zijn in een geldsom, maar volgens vaste rechtspraak kan het ook iedere andere vorm van een tegenprestatie betreffen. Denk aan de situatie dat de verhuurder door de huurder wordt verzorgd. Ook de afgesproken tegenprestatie moet voldoende zijn bepaald. De hoogte van de huurprijs kan van belang zijn voor bepaling van de omvang van het huurobject en zelfs voor de vraag of er wel sprake is van een huurovereenkomst.   

Advocaat huurrecht | zijn er ontduikingsconstructies mogelijk, wat betreft huur- en huurprijsbescherming?

 

Vooral bij de huurovereenkomsten van gebouwde onroerende zaken, waarbij huur- en huurprijsbescherming geldt, kan de verhuurder veelal niet afwijken van door de wet gegeven dwingende en semi-dwingende regels. Houdt u zich daarom als verhuurder, zonder gedegen advies, verre van ontduikingsconstructies. Als deze niet het beoogde effect hebben dan bent u immers aan de toepasselijke huurovereenkomst gebonden.

Advocaat huurrecht | welke huurregels zijn op de huurovereenkomst van toepassing?

 

Het huurrecht kenmerkt zich door versnipperde regelgeving. Welke huurregels op de huurovereenkomst van toepassing zijn is van belang voor:

 • de bepaling van de rechten en verplichtingen van partijen;
 • de mogelijkheden tot beëindiging van de huurovereenkomst;
 • eventuele processuele consequenties.

Naast de toepasselijke bijzondere regels zijn op elke huurovereenkomst de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de algemene huurbepalingen van toepassing.

Advocaat huurrecht | de bestemming van het huurobject bepaalt het toepasselijk huurrecht

 

Dat kan zijn een roerende zaak, een vermogensrecht, een ongebouwde onroerende zaak of een gebouwde onroerende zaak. In de eerste twee gevallen zijn, naast de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, alleen de algemene huurregels van toepassing. Bij verhuur van ongebouwde onroerende zaken zijn ook slechts deze regels van toepassing, met dien verstande dat een standplaats onder de woonruimtebepalingen valt en grond met een kampeerbestemming onder de bedrijfsruimtebepalingen van artikel 7: 290 BW.

Advocaat huurrecht | de kwalificatie van de gebouwde onroerende zaak en huur van woonruimte of bedrijfsruimte

 

Indien vastgesteld is dat het huurobject een gebouwde onroerende zaak betreft dan zal vervolgens de vraag beantwoord moeten worden wat de bestemming ervan is. Daarbij is van belang wat tussen verhuurder en huurder is afgesproken dan wel vast te stellen welk gebruik van het gehuurde hen voor ogen heeft gestaan. Betreft het gehuurde een gebouwde onroerende zaak dan zal vastgesteld moeten worden of het woonruimte of bedrijfsruimte betreft. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de bestemming die partijen aan het gehuurde hebben gegeven. Een pakhuis kan immers als woonruimte en als bedrijfsruimte verhuurd worden. De naamgeving die partijen aan hun huurcontract verbonden hebben is daarom niet altijd bepalend. Als er een geschil tussen partijen bestaat over de bestemming van het gehuurde dan is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen welk huurregime op het gehuurde van toepassing is.

Advocaat huurrecht | woonruimte- en bedrijfsruimteovereenkomsten

 

In het huurrecht betreffende gebouwde onroerende zaken is er een onderscheid tussen woonruimte- en bedrijfsruimteovereenkomsten. Bij bedrijfsruimte wordt overigens weer een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Ook voor deze afzonderlijke regimes gelden weer aparte regels.     

Advocaat huurrecht | wij komen voor u op

 

Advocatenkantoor Bosman maakt geen principieel onderscheid tussen verhuurders- en huurdersbelangen en komt onvoorwaardelijk voor u op. Jurist mr. Marcel Bosman is een erkend specialist in het huurrecht woonruimte en het huurrecht bedrijfsruimte. Door zijn lidmaatschap van de specialisatievereniging "Vereniging van Huurrecht Advocaten" houdt het kantoor de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht nauwgezet bij. De advocaten van het kantoor begrijpen dat het huurobject voor de verhuurder een belangrijke belegging is, waarbij de continuering in de betaling van de huurpenningen voorop staat. Gelijktijdig begrijpen zij dat het huurrecht van de ondernemer essentieel is voor een goede bedrijfsuitoefening. Voor de huurders van woonruimte is het gehuurde op hun beurt meer dan een dak boven hun hoofd. Het ongestoord kunnen voortzetten van de huur bepaalt immers in hoge mate het sociale leven van de huurder. Voor welke partij de advocaten en juristen van Advocatenkantoor Bosman ook optreden, u kunt er van op aan dat zij dit doen met volledige inzet en betrokkenheid.  Bel vrijblijvend: 026-3882351. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

© 2020 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105