logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | publicaties

Lees verder

De aankoop van een recreatiewoning in een recreatiepark. Een droom van een tweede huis of een teleurstellende ervaring?
Wat zijn veelgehoorde klachten van potentiële kopers over een verkoopgesprek na gebleken interesse in een recreatiewoning?
De spijtoptant en zijn recreatiewoning.
Wettelijke bedenktijd van drie dagen, ook na de aankoop van een recreatiewoning.
Op de valreep uiteindelijk een rechtvaardige Hoge Raad uitspraak
Recht van en voor iedereen!!
Artikelen

De aankoop van een recreatiewoning in een recreatiepark. Een droom van een tweede huis of een teleurstellende ervaring?

Herkent u het? Naar aanleiding van een advertentie in een landelijk dagblad of een televisieprogramma gaat u in een recreatiegebied kijken naar daar aanwezige recreatiewoningen. U wordt door een verkoper ter plaatse overdonderd en u tekent een voorgedrukt velletje papier met als opschrift “Verkoopbevestiging” of “Aankoopbevestiging”. Hoewel u de recreatiewoning wilt gaan gebruiken voor eigen gebruik tekent de verkoper op de voormelde bevestiging aan dat het zou gaan om een belegging, want dan is de btw over het aankoopbedrag aftrekbaar. U zou toch een dief zijn van uw eigen portemonnee als u dit voordeel zou laten liggen?

Als u na thuiskomst de dag nog eens de revue laat passeren en de twijfel toeslaat, dan is er geen weg meer terug. De verkoper blijkt onbereikbaar te zijn en het recreatiepark stelt zich op het standpunt dat u een recreatiewoning hebt gekocht. Volgens het recreatiepark kunt u zich niet beroepen op consumentenbescherming. U hebt de recreatiewoning aangekocht als een belegging zodat u zich niet kunt beroepen op de wettelijke regels van consumentenbescherming. Volgens het recreatiepark is het u niet toegestaan om de koopovereenkomst gedurende de eerste drie dagen na de terhandstelling van de koopovereenkomst te ontbinden. U wordt vervolgens geacht tot afname van de recreatiewoning over te gaan of u moet een aanzienlijke boete van 20% van de aankoopsom voldoen. Wanneer u daar anders over denkt dreigt het recreatiepark met een gerechtelijke procedure en zegt u daar bovenop nog eens de buitengerechtelijke kosten aan. Wat nu te doen?

Het is de vraag of een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Voor een koopovereenkomst door een natuurlijke persoon gesloten is vereist de prijs en het object alsmede dat het op schrift is gesteld. Alleen de vraag is of daarmee alles voldoende is vastgelegd. Het is de vraag of de enkele verwijzing naar een kavelnummer, zonder kadastrale vermelding en/of vermelding van de oppervlakte er een koopovereenkomst met betrekking tot de ondergrond is ontstaan. Wanneer de ondergrond gehuurd wordt in plaats van gekocht dan is het überhaupt maar de vraag of u door ondertekening eigenaar van de recreatiewoning bent geworden. De recreatiewoning is immers bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en maakt daardoor volgens verkeersopvatting onderdeel uit van de gehuurde zaak, zodat de recreatiewoning niet zonder meer uw eigendom kan worden. Daar is in elk geval voor vereist dat er een opstalrecht gevestigd zal worden, om de eigendom van de recreatiewoning af te doen splitsen van de ondergrond.   

 Het standpunt dat het door u ondertekende A-viertje slechts als een intentieovereenkomst beschouwd kan worden is ook goed verdedigbaar. Hebt u wel alle relevante informatie ontvangen om weloverwogen tot de aankoop van een recreatiewoning over te gaan? Hoe zit het met het beheer van de door u aangekochte woning? Welke verplichtingen bent u ter zake concreet aangegaan? Welke voorwaarden hebben te gelden tussen u en de toekomstige huurders van de door u aangekochte recreatiewoning? En is het u verteld dat u ook nog een aparte beheer- exploitatieovereenkomst met het recreatiepark moet aangaan, waarvan de inhoud in beginsel vastligt? Hoe zit het met een nader te sluiten overeenkomst van aanneming van werk? Mag van een professionele verkoper ter zake geen mededelingsplicht worden verwacht en is het standpunt juist dat u zich niet op consumentenbescherming kunt beroepen? 

Er is inmiddels rechtspraak waaruit blijkt dat de verkoper van een recreatiewoning voor de ondertekening van de koopovereenkomst de koper nadrukkelijk dient te informeren dat hij naast de voormelde verkoopbevestiging nog twee andere overeenkomsten moet aangaan. Overeenkomsten die noodzakelijkerwijs door de koper gesloten moeten worden voordat hij kan overgaan tot bewoning en tot de verhuur van de recreatiewoning, zoals in de koopovereenkomst is voorzien. De desbetreffende koopovereenkomst is immers op zichzelf zinloos, zonder dat over de voormelde huur – en exploitatieovereenkomsten eveneens overeenstemming bestaat. De stelling dat u niet goed bent voorgelicht over de consequenties van de desbetreffende aankoop valt dus te verdedigen. Wanneer u de reikwijdte van de gevolgen van uw aankoop niet goed hebt kunnen overzien kunt u aan het recreatiepark laten weten dat u zich niet gehouden voelt om aan de levering en afname van de woning uw medewerking te verlenen. Het is echter wel verstandig om eerst deskundige bijstand van een advocaat te raadplegen voordat u zich op een dergelijk standpunt stelt. Uw rechtspositie is immers afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden in uw situatie! Voor zover aangenomen wordt dat er toch een koopovereenkomst tot stand is gekomen valt zonder meer aan te raden dat u binnen drie dagen na de terhandstelling van de koopovereenkomst deze middels een aangetekende brief schriftelijk ontbindt. Hebt u mogelijk een geschil met een recreatiepark en wordt het zelfs een rechtszaak, voelt u zich bij de neus genomen, misleid of zelfs opgelicht en wilt u meer informatie van een van onze advocaten? Bel dan Advocatenkantoor Bosman; 026 – 3882351.
Zie ook de televisie uitzending van het consumentenprogramma Radar, wat betreft aanhoudende klachten over gesjoemel met recreatiewoningen; http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/11-04-2016/

Wat zijn veelgehoorde klachten van potentiële kopers over een verkoopgesprek na gebleken interesse in een recreatiewoning?

Tijdens de eerste bespreking met een verkoper van het park wordt met de in het object geïnteresseerde een A-viertje ingevuld, dat achteraf een koopovereenkomst blijkt te zijn. Dat er algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, wordt volgens de meeste betrokkenen van wie wij vernemen niet verteld. Achteraf blijken die in bijna niet te lezen lettertjes op het ter plaatste ingevulde document te zijn afgedrukt. Volgens deze voorwaarden bent u bij het niet afnemen van de recreatiewoning schadevergoeding en/of een aanzienlijke boete, die meestal op 20% van de koopsom gesteld wordt, verschuldigd. Dat er daarnaast ook nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden (exploitatie-garantieovereenkomst, exploitatie-beheerovereenkomst) wordt tijdens de eerste bespreking geen of te summiere informatie over verstrekt. Ook komt het veelal voor dat de contractspartij bij die aanvullende overeenkomst een andere contractspartij is dan de partij waarmee de aanvankelijk belangstellenden onverhoopt een koopovereenkomst sloten. Op de koopovereenkomst staat een andere contractspartij vermeld dan het recreatiepark, waarmee aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over (garandeerde) huuropbrengsten van de vakantiewoning en de inning hiervan en de beheerregels. De aan het park te betalen kosten voor huurbemiddeling, servicekosten, parkkosten, zakelijke lasten etc. worden vaak niet althans onvoldoende verteld en/of verhuld. Ook komen ons klachten met betrekking tot de onbepaaldheid van de kavel ter ore. De kavel wordt niet kadastraal vastgelegd, en soms vermeldt de overeenkomst geen kavelnummer. Voorts kan de ligging en omvang ervan achteraf onderwerp van discussie worden en daardoor tegenvallen. Wanneer slechts de recreatiewoning wordt gekocht, maar de ondergrond wordt gehuurd dan rijst de vraag of de koper wel eigenaar van de recreatiewoning is geworden. De recreatiewoning is immers bestemd om duurzaam ter plaatste te blijven, waardoor achteraf kan blijken (bijvoorbeeld bij faillissement van de parkeigenaar) dat de koper geen eigenaar van zijn recreatiewoning is geworden. Dit kan worden voorkomen door ten behoeve van de koper van het recreatiechalet een opstalrecht te vestigen, waardoor de eigendom van de recreatiewoning wordt afgesplitst van de ondergrond. Ook kunnen zich problemen voordoen wanneer de koper niet het vermogen voorhanden heeft om de recreatiewoning met eigen geld te voldoen. Het is dan wel van belang om een financieringsvoorbehoud te maken en om dit in de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Mondelinge toezeggingen dat u er achteraf altijd vanaf kunt worden in de regel niet gehonoreerd! 

Uit bovenvermelde klachten kan opgemaakt worden dat de voorlichting van de verkopers over de (juridische) gevolgen van de koopovereenkomst van een recreatiewoning vaak onvoldoende is en soms onjuist is gebleken. Het valt op dat veel belangstellenden die een open dag van een recreatiepark bezoeken zich achteraf op het standpunt stellen dat zij door verkooptechtnieken bewogen zijn om tot aankoop van een recreatiewoning over te gaan. Daar staat natuurlijk tegenover dat de koper een eigen verantwoordlijkheid heeft. Het is niet verstandig om een overeenkomst te tekenen, terwijl men de inhoud en rijkweidte ervan niet of onvoldoende overziet. Zie ook; : https://www.elsevierweekblad.nl/terzake/tweedehuis2017/het-vakantiehuis-als-spaarpot/

 

De spijtoptant en zijn recreatiewoning.

Hebt u tijdens een open dag een recreatiepark bezocht en een recreatiewoning gekocht? Is u verteld dat de aankoop van een recreatiewoning hoge rendementen oplevert, in vergelijking wat de banken u kunnen bieden? Vallen die rendementen tegen en kunt u zelf niet naar eigen goeddunken van de aangekochte recreatiewoning gebruik maken? Hebt u het gevoel dat u voorafgaand aan de aankoop van de recreatiewoning onvoldoende bent geïnformeerd en hebt u spijt van uw aankoop? Wilt u weten of u gehouden bent om de door u getekende verkoopbevestiging of aankoopbevestiging na te komen en wat uw rechten zijn? Advocatenkantoor Bosman te Arnhem adviseert en procedeert veelvuldig in geschillen aangaande de aankoop van recreatiewoningen. Door onze ruime ervaring in dit soort zaken kunnen we u goed adviseren. Aan een oriënterend telefonisch gesprek zijn geen kosten verbonden. Bel ons; 026 - 3882351. Ook hier geldt; veel mensen schakelen vaak te laat een advocaat in. Door tijdig advies in te winnen kunt u van de ongewenste aankoop verlost worden en kosten besparen. 

Wettelijke bedenktijd van drie dagen, ook na de aankoop van een recreatiewoning.

Heeft u wel eens van de 3 dagen bedenktijd na het sluiten van een koopovereenkomst gehoord, maar vraagt u zich af of die van toepassing zijn bij de aankoop van een recreatiewoning? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft die laatste vraag onlangs weer in een recreatiezaak bevestigend beantwoord. Het ging om een zaak die Advocatenkantoor Bosman voor de gedupeerde kopers in eerste aanleg heeft gewonnen. Ook de uitkomst in het hoger beroep is positief; ook dit arrest maakt uit dat een koper van een recreatiewoning de wettelijke bedenktijd van 3 dagen kan inroepen.

Doe dit in verband met uw bewijspositie bij voorkeur schriftelijk en aangetekend. Let op, veelal worden de koopovereenkomsten in het weekend gesloten. Volgens de wet moeten er 2 dagen van de wettelijke bedenktijd uitmaken, die niet een zaterdag of zondag of een algemene erkende feestdag is. 

U moet wel bewijzen dat u consument bent. Staat er in de overeenkomst ‘beheer en exploitatie’ en is een ‘gegarandeerde rendementsperiode’ overeengekomen? Dat hoeft het niet anders te maken. Immers, ook een consument kan privévermogen beleggen, zo oordeelde hetzelfde hof al eerder. Kortom, heeft u een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een recreatiewoning gesloten en wilt u er zo snel mogelijk van af? Twijfel niet langer en belt u gerust met Advocatenkantoor Bosman (026-3882351). Wij schakelen direct en pakken de zaak vlot op en gaan efficiënt te werk.

Zie ook; https://www.kop-munt.nl/kop/blog/posts/koop-een-recreatiewoning-niet-in-een-opwelling-als-de-handtekening-staat-dan-staat-die/

 

Op de valreep uiteindelijk een rechtvaardige Hoge Raad uitspraak

Op de valreep uiteindelijk een rechtvaardige Hoge Raad uitspraak voor gedupeerden die via een tussenpersoon een aandelenlease contract hebben afgesloten.

Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan die geldt voor alle aandelenleaseproducten van aanbieders zoals Dexia/EAGON/Levob/DEFAM/Groeivermogen etc.
De Hoge Raad heeft zich uitgelaten of een tussenpersoon (cliëntenremisier die tevens adviesdiensten verricht) bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst vergunningplichtig is. Het antwoord is JA.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is uw zaak nog niet verjaard als uw tussenpersoon geen vergunning had en u tegen de desbetreffende aanbieder, al dan niet via een collectieve actie, procedeert of recentelijk heeft geprocedeerd en/of uw vorderingen tijdig heeft gestuit. En dat betekent dat de aandelenleasegedupeerde alsnog een beroep kan doen de volledige ooit in het verleden betaalde premie/inleg + vertragingsrente terugbetaald te ontvangen, waarbij een mogelijke restschuld wordt kwijtgescholden, wijzend naar de uitspraak van de Hoge Raad. Ook voor gedupeerden die eerder geschikt hebben kan de mogelijkheid bezien worden om (opnieuw) te gaan procederen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor.

Mr. Bosman kunt u bereiken via info@bosman-advocaten.nl

Recht van en voor iedereen!!

In een rechtstaat moet voor elke burger en organisatie de toegang tot het recht en de rechter beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om je gelijk te kunnen halen wanneer een bestuursorgaan een besluit neemt dat nadelig is. Wanneer je gedupeerd bent door de slechte dienstverlening van een (ander) bedrijf. Of in familiezaken, zoals bij een echtscheiding. Dat recht hebben we allemaal, daar betalen we allemaal voor en daarvan moet iedereen gebruik kunnen maken. Dat is een van de meest basale uitgangspunten van onze rechtstaat.

De politiek wil dat de toegang tot de rechter voortaan wordt betaald door degenen die er gebruik van maken, tegen de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt (kostendekkend). Als de plannen doorgaan, worden de griffierechten - het ''toegangskaartje" voor de rechtzoekende om naar de rechter te kunnen - enorm verhoogd. In sommige gevallen is dat een verdubbeling van het griffierecht, terwijl de griffierechten de afgelopen jaren al verviervoudigd en voor sommige zaken zelfs vertienvoudigd werden. Deze voortdurende verhoging van het griffierecht is kwalijk omdat veel burgers en bedrijven / ondernemingen hun recht niet meer kunnen halen omdat zij zich dat eenvoudig financieel niet meer kunnen permitteren. In die zaken is dus de toegang tot het recht geblokkeerd.

Met de huidige kaalslag van de gefinancierde rechtsbijstand naderen we weer dichter een maatschappij waarin slechts voor de sterkste partij, de partij met de grootste beurs, het recht toegankelijk zal zijn. De rechtstaat wordt in de kern aangetast. De samenleving wordt daar niet beter en veiliger van. Onopgeloste conflicten en niet betaalde rekeningen zullen tot onderbuikgevoelens en maatschappelijke onrust leiden. Dat willen we toch niet. Het recht is immers van en voor iedereen!

© 2023 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105