logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | specialisatieverenigingen advocatuur

   
Het kantoor is voor een goede uitoefening van de praktijk lid van diverse juridische specialisatieverenigingen. Lees hieronder meer over de desbetreffende specialisatieverenigingen.Foto

1. Vereniging van Huurrechtadvocaten;

2. Vereniging Vastgoedjuristen;

3. Vereniging voor Administratiefrecht;

4. Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.


Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA)

Toelatingseisen

Het lidmaatschap staat open voor advocaten die ten minste drie jaar als zodanig staan ingeschreven, aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van huurrecht en de door de VHA (in samenwerking met de OSR te Utrecht) georganiseerde specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgelegd.

De buitengewoon leden zijn niet-advocaten die deskundig zijn op het gebied van het huurrecht en hun sporen op dat terrein hebben verdiend. In het kader van de permanente kwaliteitsbevordering zijn alle leden verplicht om jaarlijks zes opleidingspunten te behalen op het gebied van huurrecht. Dit wordt door de VHA gecontroleerd.

Aan huurrechtadvocaten te stellen eisen

De VHA kent ten minste twee jaarlijkse activiteiten, te weten de Algemene Ledenvergadering waarop (naast het huishoudelijke gedeelde) ook een inhoudelijk onderwerp wordt behandeld alsmede de jaarlijkse actualiteitenmiddag waarop door de drie inleiders de recente jurisprudentie wordt besproken.

"Het huurrecht is een van die gebieden die voortdurend in beweging is, niet alleen door een continue stroom van jurisprudentie maar ook (en vooral) door nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen die hun werking hebben op de positie van de huurder en verhuurder. Dat brengt met zich dat aan advocaten die op dit terrein werkzaam zijn, continu eisen worden gesteld teneinde de kwaliteit van de rechtsbijstand te handhaven.

Gespecialiseerde advocaten dienen zich daarbij te realiseren dat het verwachtingspatroon van de cliënt hoog is. Het lidmaatschap van de specialisatievereniging (en de daaraan verbonden voorwaarden) kan een belangrijke toegevoegde waarde vormen om aan dat verwachtingspatroon te kunnen (blijven) voldoen. Specialisatieverenigingen kunnen verder een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard c.q. -maatstaaf. De opleidingen die zij verzorgen zijn daarvoor van groot belang. Door het opzetten van opleidingen worden specialisatieverenigingen gedwongen na te denken over wat van een goede op het betreffende terrein gespecialiseerde advocaat mag worden verwacht. Dat is een continu proces.

De VHA is van mening dat het voor de generalist steeds moeilijk zal worden om op het terrein van het huurrecht op acceptabel niveau rechtsbijstand te kunnen (blijven) verlenen. Wat geldt voor het huurrecht, geldt ook voor andere rechtsgebieden. Op tal van terreinen zijn de laatste jaren specialisatieverenigingen opgericht. Waarschijnlijk is het onontkoombaar dat op den duur de echte generalist zal (moeten) verdwijnen."

Vereniging Vastgoedjuristen (VVJ)

 
De Vereniging Vastgoedjuristen (VVJ) is eind 1996 opgericht en stelt zich tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van vastgoedjuristen door het organiseren van studiebijeenkomsten. De VVJ richt zich op juristen, zoals advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het vastgoedrecht.
 
De VVJ vervult een netwerkfunctie voor diegenen die de Grotius specialisatie-opleiding "Onroerend Goed" hebben gevolgd, maar staat ook open voor juristen die zich in hun dagelijkse praktijk met het onroerendgoedrecht bezig houden en over een behoorlijke werkervaring beschikken.

 

Karakter en doel van de VVJ

Het initiatief tot de oprichting van de VVJ is op 18 december 1996 genomen door een aantal deelnemers aan de Grotius-specialisatieopleiding Onroerend Goed van dat jaar. Het belangrijkste motief voor de oprichting van de vereniging was gelegen in de wens om op min of meer permanente basis, als een vervolg op de Grotius-specialisatieopleiding, de deskundige beroepsuitoefening door vastgoedjuristen te bevorderen door het organiseren van daarop gerichte activiteiten, waaronder met name studiebijeenkomsten. Dit laatste zou in voorkomende gevallen in samenwerking met de Grotius-academie kunnen worden gerealiseerd. De vereniging zou tevens een netwerkfunctie vervullen voor alle oud-Grotius-cursisten O.G., aangevuld met overige juristen die zich in hun dagelijkse praktijk geheel of voornamelijk met het onroerendgoedrecht bezighouden en over een behoorlijke werkervaring beschikken.


VAR - Vereniging voor Bestuursrecht

VAR

De voormalige Vereniging voor Administratief Recht, thans geheten Vereniging voor Bestuursrecht is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht. Zij is opgericht in 1939. Jaarlijks worden door de vereniging preadviezen uitgebracht over actuele bestuursrechtelijke thema's. De preadviezen worden uitgegeven in een speciale VAR-reeks.  

NVSA - Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door vocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

© 2023 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105