logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Profiel

Op aanvraag kosteloos kennismakingsgesprek 026 - 3882351: voor ondernemers, particulieren en non-profitorganisaties

Veel mensen bellen een advocaat pas als het te laat is. Dat is jammer. Een tijdig onderkend probleem is vaak eerder opgelost. En de kosten blijven dan beperkt. Het kantoor kent de mogelijkheid van een kennismakingsgesprek van een half uur. U bespreekt dan met de advocaat uw probleem en laat de stukken inzien waar het om gaat. Soms is een brief van de advocaat aan de wederpartij voldoende. Maar het kan ook tot een confrontatie met de wederpartij komen. Bijvoorbeeld omdat deze niet bereid is om aan uw vordering te voldoen en niet voor overleg openstaat. Ook hier geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Onze advocaten, juristen en overige medewerkers hechten sterk aan hun beroepsgeheim. U kunt er op vertrouwen dat wij uw belangen uiterst discreet behandelen.

Mr M. Bosman Advocatuur B.V. h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman maakt zich sterk voor de juridische belangen van bedrijven, particulieren en non-profit organisaties. Er werken betrokken advocaten en juristen, die oplossingsgericht zijn en duidelijke taal spreken. Met een ruime ervaring worden zowel grote, complexe en eenvoudige zaken behandeld. De advocaten van Advocatenkantoor Bosman bedienen de regio Arnhem, maar ook geheel Nederland en internationale zaken. 


» Bekijk filmpje


Onze werkwijze

Tijdens de intakebespreking brengen we uw probleem in kaart. U dient daarvoor de voor uw zaak relevante stukken mee te nemen. Daarna spreken we met u af hoe we verdergaan. Ook worden de op de opdracht van toepassing zijnde algemene voorwaarden met u besproken. Deze afspraken en de opdracht die u ons geeft worden vastgelegd in een intake-formulier.

Bel ons vrijblijvend: 026-3882351

Het eerste gesprek vindt plaats met een van onze advocaten te Arnhem aan de Velperweg nr. 97. Het kantoor is goed bereikbaar per auto en per openbaar vervoer. Parkeren is mogelijk op eigen terrein. Ook kan een bespreking op afspraak plaatsvinden bij onze nevenvestiging te Velp.

Kantoorgegevens

Advocatenkantoor Bosman is een handelsnaam van de besloten vennootschap Mr M. Bosman Advocatuur B.V. Het advocatenkantoor is gevestigd te Arnhem (6824 HH) aan de Velperweg 97, wat als post- en bezoekadres fungeert. Het kantoor heeft tevens een bezoekadres te Velp (6881 GL) aan de Tromplaan 20, gemeente Rheden. Het Kvk-nummer van het kantoor is 33281105. Het BTW-nummer is NL 808582094B01.

Toegankelijkheid kantoor

Anders dan bij de meeste advocatenkantoren kunt u bij een spoedeisende zaak vaak dezelfde dag nog bij een advocaat of jurist van het kantoor terecht. In zeer spoedeisende zaken is een afspraak in het weekend mogelijk. Bel tijdens kantoortijden gratis en vraag naar een oriënterend gesprek van een half uur. Of vul het contactformulier op deze website in (zie www.bosmanadvocaten.nl) of stuur een e-mail naar: info@bosman-advocaten.nl of bosman@bosman-advocaten.nl met daarin vermelding van uw telefoonnummer. Op afspraak bent u ook welkom te Velp aan de Tromplaan 20.


 Advocatenkantoor Bosman staat u graag terzijde bij zaken op het gebied van:

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Huurrecht
 • Bouwrecht
 • Vastgoedrecht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht
 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Bank- en effectenrecht
De overeenkomst 

Onze dienstverlening vindt plaats in het kader van een overeenkomst van opdracht. De opdracht komt tot stand nadat deze door het advocatenkantoor is aanvaard. Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht. Ten aanzien van de totstandkoming van de opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. Op de opdracht zijn de algemene voorwaarden van het kantoor altijd van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden tijdens de intake bespreking met de opdrachtgever besproken. Voorts worden zij tezamen met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever toegezonden.   

Lees verder

Tarieven
Griffierechten
Griffierecht in een civiele procedure
Tarieven sector kanton, civiele procedure
Voor dagvaardingen bij de civiele rechter
Tarieven bestuursrecht rechtbank
Griffierecht bij het gerechtshof
Griffierecht in belastingzaken
Griffierecht Civiele zaken bij de Hoge Raad
Griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Griffierecht Raad van State
Vermindering van griffierecht
Algemene voorwaarden
Handelsnaam
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en exoneratie
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Uw privacy en persoonsgegevens

 


 

Tarieven

Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een honorarium, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder honorarium wordt de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en exclusief 21% btw, die de besloten vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen bedoeld. De tijdsevenredig vastgestelde vergoeding bedraagt, behoudens andersluidende prijsafspraak, € 195,- per uur. De in rekening te brengen tijdseenheden worden op basis van forfetaire bedragen in rekening gebracht. Verrichte werkzaamheden worden, in elk geval indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. In de regel zal het kantoor, voorafgaand aan het verrichten van de opdracht, van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussendeclaratie of de eindafrekening van de opdracht. Bovenop het honorarium worden kantoorkosten in rekening gebracht. Deze kantoorkosten bedragen 5% van het honorarium en dienen ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Onder verschotten wordt verstaan de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht voor u maakt. Voorbeelden zijn deurwaarderskosten en aan de rechtbank te betalen griffierechten.  

Griffierechten

Het griffierecht is een heffing (leges) dat door partijen aan de rechtbank betaald moet worden voor het voeren van een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vastrecht. Het wordt echter niet geheven in strafzaken en als u in een rechtbankzaak bij de sector kanton (kantongerecht) als verwerende partij optreedt. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan de rechtbank waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een rekening. In de regel doet hij dit aan de advocaat van een partij. De advocaat is samen met zijn cliënt voor de betaling van het griffierecht aansprakelijk. Het voor het aanhangig maken van een procedure of voor het voeren van verweer verschuldigde griffierecht wordt bij de cliënt in rekening gebracht en dient voor het voeren van de procedure aan de advocaat betaald te worden. Als dit niet wordt voldaan dan zal de advocaat niet in rechte optreden. In het geval dat een zaak wel op de rol staat maar het griffierecht niet tijdig wordt betaald, dan wordt de zaak door de rechtbank niet meer in behandeling genomen. De cliënt blijft dan echter wel het griffierecht verschuldigd. De hoogte van de griffierechten worden door de rechtbanken periodiek aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de griffierechten, zoals die volgens De Rechtspraak voor het jaar 2019 gelden.

Griffierecht in een civiele procedure

Bij de sector kanton betaalt alleen de eiser of de verzoeker (degene die het proces start) griffierecht. De verweerder betaalt niets.
 

Tarieven griffierecht sector kanton 2019, civiele procedure

Griffierecht per 1 januari 2019 

Soort zaak
 

Griffierecht rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften

 

 

 

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom

€ 121,00

€ 81,00

€ 81,00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom

€ 486,00

€ 231,00

€ 81.00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom

€ 972,00

€ 486,00

€ 81,00

Aktes

€ 127,00 

€ 127,00 

€ 127,00

Verzetschrift

 

 

 

Wet Mulder

€ 121,00

€ 81,00

€ 81,00

 

Bij een procedure bij de rechtbank sector civiel betalen zowel de eiser (of verzoeker) als gedaagde (of verweerder) griffierechten. Het griffierecht moet vooraf worden betaald, vanaf de dag van de terechtzitting (rolzitting) die in de dagvaarding is genoemd. Als het griffierecht niet op tijd wordt betaald is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Vanaf 1 juli 2011 is er een wetswijziging en kunnen zaken met een belang tot 25.000,– bij de kantonrechter worden aangebracht. Voor zaken met een belang boven de 25.000,- is de civiele rechter bevoegd. 
 

Griffierecht 2019 voor dagvaardingen etc. bij de civiele rechter

Tarieven civiel rechtbank

Griffierecht per 1 januari 2019

Sector Civiel

Griffierecht rechspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen
Dagvaardingszaken en verzoekschriften (incl. verzoek conservatoir beslag)
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoir beslag)

€ 639,00

€ 297,00

€ 81,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000 in hoofdsom en niet meer dan € 100.000

€ 1.992,00

€ 914,00

€ 81,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom

€ 4.030

€ 1.599,00

€ 81,00

Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet)

€ 127,00

€ 127,00

€ 127,00

Apostille/legalisatie

€ 21,00

€ 21,00

€ 21,00

       
Sector Familierecht      

Inschrijving/ wijziging (rechtskeuze) / opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

n.v.t.  € 191,00   € 191,00
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   n.v.t.  € 127,00  € 127,00 
Inschrijving van de overeenkomst tot beeindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister  n.v.t.  € 127,00  € 127,00 

 
 

Tarieven griffierecht bestuursrecht rechtbank, vanaf 1 januari 2019

Soort zaak
 
Griffierecht

Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie

 

voor natuurlijke personen

 € 47

voor rechtspersonen

 € 345 

 

Alle andere bestuursrechtelijke zaken:

 

voor natuurlijke personen

€ 174

voor rechtspersonen;

€ 345

 

Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening geldt in beroep hetzelfde bedrag als hiervoor is vermeld. Heeft de hoofdzaak betrekking op een uitkering of huursubsidie dan geldt voor de voorlopige voorziening ook het lage tarief van € 47.


Tarieven in belastingzaken vanaf 1 januari 2019

 

Soort zaak Griffierecht
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon € 47
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:
 • Wet op de dividendbelasting 1965;
 • Wet OB 1968;
 • Wet BPM 1992;
 • Wet op de accijns;
 • Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;
 • Wet belastingen op milieugrondslag;
 • Douanewet
€ 174
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon € 345

Door het gerechtshof in 2019 in rekening te brengen griffierechten

Tarief griffierecht per 1 januari 2019

Griffierecht bij een civiele procedure

Tarieven civiel gerechtshoven

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht
rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan €12.500 in hoofdsom

€ 741,00

€ 324,00

€ 324,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 2.020

€ 741,00

€ 324,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 5.382,00

€ 1.684,00

€ 324,00

 

Griffierecht in belastingzaken, tarief 2019

Soort zaak

Griffierecht

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon

€ 128

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:
- Wet op de dividendbelasting 1965;
- Wet OB 1968;
- Wet BPM 1992;
- Wet op de accijns;
- Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;
- Wet belastingen op milieugrondslag;
- Douanewet

€ 259

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon

 € 519

 

Griffierecht civiele - en belastingzaken bij de Hoge Raad en Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2019

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht
rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek: 
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan €12.500 in hoofdsom

€ 811,00

€ 336,00

€ 336,00

Zaken van met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 2.692,00

€ 811,00

€ 336,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom

€ 6.73100

€ 2.020

€ 336,00

 


Tarieven griffierecht belastingzaken 2019 Hoge Raad vanaf 1 januari 2019

Soort zaak                                                                                                         Griffierecht
 
Soort zaak Griffierecht
Beroep door particulieren (natuurlijke personen)                                                        € 128
Beroep (in cassatie van natuurlijke personen)m.b.t. de volgende belastingsoorten: 
Dividendbelasting
Omzetbelasting
Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
Accijns
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Belastingen op milieugrondslag
Douanewet
                                                                                                                             € 259
Beroep in cassatie van niet-natuurlijke personen (rechtspersonen en bestuursorganen) € 519

 


 

 Tarieven griffierecht voor beroep bij de Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2019

Soort zaak                                                                        Griffierecht

 
  

 

Uitkeringen                                                                      € 47,00                             
Ambtenaren                                                                     € 174,00
Dienstplichtigen                                                                € 47,00
Invaliditeitspensioen                                                         € 47,00
Andere zaken                                                                  € 174,00
Beroep voor organisaties                                                  € 345,00                         
 

 

Tarieven griffierecht hoger beroepszaken bij de Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2019

Soort zaak                                                                        Griffierecht

 
Uitkeringen                                                                       € 128,00
Ambtenaren                                                                      € 259,00
Dienstplichtigen                                                                 € 128,00
Invaliditeitspensioen                                                          € 128,00
Andere zaken                                                                    € 259,00 
Hoger beroep niet-natuurlijk persoon                                   € 519,00                                 

 Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening alsmede een verzoek tot herziening van een uitspraak van de Raad gelden in beroep en in hoger beroep dezelfde bedragen als hiervoor worden vermeld.

 Zie de deelsite voor een meer uitgebreide opgave van de griffiekosten van de Centrale Raad van Beroep

Tarieven griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven per 1 januari 2018

Beroep

Natuurlijke personen: € 174

Rechtspersonen:        € 345

Hoger beroep

Natuurlijke personen: € 259

Rechtspersonen:        € 519
 

Griffierecht Raad van State 2019

Beroep

Voor zaken die in eerste en enige aanleg worden behandeld, geldt voor individuele personen (natuurlijke personen) een tarief van € 174. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bv's) betalen een bedrag van € 345.

Hoger beroep

Voor zaken die in hoger beroep worden behandeld, geldt voor individuele personen (natuurlijke personen) een tarief van € 259. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bv's) betalen een bedrag van € 519.

Meer weten:
Griffierecht Raad van State (raadvanstate.nl)

 

Vermindering van griffierecht

Wie een laag of gemiddeld inkomen heeft en op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingsbeschikking kan procederen, kan (alleen in civiele- niet in bestuurszaken) in aanmerking komen voor vermindering van het verschuldigde griffierecht. Afhankelijk van het inkomen hoeft dan slechts een kwart of de helft van het griffierecht betaald worden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dat wel voor aanvang van de procedure aangeven (voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding). Als u op grond van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging procedeert (gefinancierde rechtsbijstand), dan bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand de vermindering van het griffierecht voor u.

Bronvermelding griffierechten:
https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten gebruiken algemene voorwaarden die op elke opdracht van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 33281105 en bevatten een beperking van de beroepsaansprakelijkheid van het kantoor. Deze voorwaarden worden voor de aanvaarding van uw opdracht met u besproken en eveneens op eerste verzoek aan u verstrekt. De algemene voorwaarden zijn altijd op de opdracht van toepassing en worden noch beperkt dan wel aangevuld door andere algemene voorwaarden.

Handelsnaam

Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten zijn handelsnamen die gebruikt worden door de besloten vennootschap Mr. M. Bosman Advocatuur B.V.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en exoneratie

Mr M. Bosman Advocatuur BV, h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman, en indien van toepassing, de voor haar werkzame personen, aanvaardt c.q. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, voor zover het als gevolg van een vast te stellen kunstfout te ontstane schadebedrag het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uit te keren bedrag overstijgt. De aansprakelijkheid is derhalve steeds beperkt tot de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aan het kantoor c.q. de verzekerde zal uitbetalen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor geeft maximaal dekking tot een bedrag van € 1.000.000,-- per aanspraak. Voorts geeft de verzkering dekking voor administratieve betaalfouten, ter hoogte van een bedrag van € 250.000,--. Aansprakelijkheid op grond van artikel 7: 404 BW is niet van toepassing. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor het eigen risico dat het kantoor op grond van de verplicht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen rekening dient te nemen. Voorts geldt de beperking van aansprakelijkheid niet voor opzet of grove schuld van de besloten vennootschap en/of de aan het kantoor verbonden advocaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een Nederlandse advocaat, zoals werkzaamheden die verricht worden in de hoedanigheid van advocaat, curator in een faillissement (pro se), bewindvoerder in een surséance van betaling, bewindvoerder ten behoeve van een afwezige derde of een onder bewind gestelde persoon, executeur testamentair, bindend adviseur, arbiter, bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), mediator, auditor in het kader van het kwaliteitsproject van de Nederlandse Orde van Advocaten en bij het vervullen van een andere functie waarin een advocaat van het kantoor door de rechter is benoemd, met alle daarbij en daartoe behorende werkzaamheden en activiteiten. Voorts vallen alle werkzaamheden in verband met de uitoefening van bestuurs- of toezichthoudende functies bij de door het kantoor aangehouden Stichting Beheer Derdengelden onder de dekking van de verzekering. Het in- en uitlooprisico alsmede het waarnemersrisico betreffende de bij de uitvoering van de opdracht betrokken advocaten is (mee)verzekerd. De desbetreffende verzkering is gesloten door bemiddeling van AON Professional Services, met als toepasselijke polisvoorwaarden de NAP070-01 voorwaarden. Het postadres van AON Professional Services is Pand Quarter Avenue Condensatorweg 54 (1014 AX) AMSTERDAM. De polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor voldoen aan alle eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering stelt.  

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat betekent dat het kantoor een klachtenregeling kent, waarop u een beroep kunt doen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de dienstverlening van de advocaat die u bijstaat dan kunt u bij het kantoor een klacht indienen. De klachtenfunctionaris van het kantoor zal deze klacht vervolgens beoordelen en trachten om een bevredigende oplossing te vinden. Onoplosbare problemen, d.w.z. wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, kunnen aan de Geschillencommissie advocatuur worden voorgelegd. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere client dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de client zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere client is alleen sprake van een bindend advies indien de client het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke client, dan voorziet het reglement in arbitrage. Nadere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur vindt u op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is zij bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend aan de Geschillen Commissie Advocatuur worden voorgelegd wanneer de hoogte van de claim wordt beperkt tot € 10.000,-- en uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van het meerdere. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u aangeboden algemene voorwaarden van het kantoor en/of de te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de desbetreffende  Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt verwezen. 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

In verband met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving per 25 mei 2018 wordt u er hierbij op gewezen dat mr. M. Bosman Advocatuur B.V. (Advocatenkantoor Bosman) uw persoonsgegevens digitaal opslaat. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid, dat eveneens voortvloeit uit ons beroepsgeheim. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw belang door ons kantoor te laten uitvoeren. Wij hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Mr. M. Bosman Advocatuur B.V. h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman is de beheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt en is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Advocatenkantoor Bosman houdt kantoor aan; de Velperweg 97 (6824 HH) te Arnhem en heeft een nevenvestiging te Velp (6881 GL) aan de Tromplaan 20. Als vergenwoordiger treedt op;  mr. M.E. Bosman. KvK-nummer: 33281105. 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerkt. Dit betreffen de cliënten van Advocatenkantoor Bosman en alle personen die contact opnemen met Advocatenkantoor Bosman.

Welke persoonsgegevens verwerkt het advocatenkantoor?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verzamelen en gebruiken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verzameld hebben.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

-Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn bij de behandeling van uw zaak door een advocaat;

-Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren die Bosman Advocaten hanteert;

-Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken.

Wat is het doel van de persoonsgegevensverwerking?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van een juridische dienst door onze juristen en advocaten. Indien uw zaak in behandeling is bij een jurist of advocaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Tevens kunnen er andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de zaak. Voorts worden deze gegevens gebruikt voor de facturatie.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Uw gegevens verwerken wij op basis van de met u te sluiten overeenkomst van opdracht. U kunt (onderdelen van) uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek aan info@bosman-advocaten.nl

Ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan –afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de handeling van uw dossier. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien het bij de behandeling van een dossier noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen of indien wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet. Deze noodzaak bestaat om persoonsgegevens met derden te delen bestaat bij het corresponderen met een wederpartij, bij het sluiten van een overeenkomst of indien er in uw dossier een procedure opgestart is.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen voorts worden verstrekt aan derden, bij een reorganisatie of een fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Bewaartermijn

De Orde van Advocaten vereist een minimum bewaartermijn van 5 jaar van de gegevens na de beëindiging van de door u aan ons kantoor verstrekte dan wel te verstrekken opdracht. Het door ons kantoor gehanteerde archiveringsbeleid is 7 jaar. Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt hierover contact opnemen via info@bosman-advocaten.nl.

Recht op correctie

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht om completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering

U hebt altijd het recht ons vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwijderen. Als wij dit doen kunnen wij u echter niet meer bijstaan. Gezien wij gehouden zijn aan een bewaartermijn, zullen wij indien u dit verzoek bij ons indient voordat deze termijn verstreken is uw gegevens opslaan in een inactief, onzichtbaar en voor een normale gebruiker onbruikbaar systeem.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen u dan (mogelijk) niet meer op een verantwoorde manier bijstaan. In dat geval slaan wij uw gegevens op in een inactief archief. (zie boven)

Wijzigingen

Advocatenkantoor Bosman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het door ons gehanteerde privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@bosman-advocaten.nl.

Klacht

U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw mail sturen aan: info@bosman-advocaten.nl

Boven de 16 jaar bent u zelf verantwoordelijk 

Door deze nieuwe wetgeving bent u vanaf 16 jaar zelf verantwoordelijk voor maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u een ander hiervoor machtigen.

 

© 2019 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem