logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | advocaat ondernemingsrecht

 

Als ondernemer heeft u continu te maken met het ondernemingsrecht. Een dynamisch gedeelte van het recht, dat een grote diversiteit van juridische regels kent en waar de belangen hoog op kunnen lopen. Verder is "de onderneming" niet één rechtsvorm, maar kan een eenmanszaak, vof, cv, stichting, formele en informele vereniging, bv of nv zijn. Afhankelijk van de rechtsvorm, de grootte en het terrein waarop een onderneming zich begeeft verdient zij dus specifieke zorg en bijstand. Advocatenkantoor Bosman is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. De advocaten en bedrijfsjuristen verlenen juridische bijstand op maat, op civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gebied. Interesse; informeer naar een kosteloos gesprek van een 1/2 uur.

  

M. Bosman Advocaat
» Bekijk filmpje

Wat kan Advocatenkantoor Bosman voor uw onderneming betekenen?

Een proactieve benadering kan erger voorkomen. De juristen en advocaten van het kantoor beseffen dus dat het voorkómen van problemen voor u als ondernemer een kernwaarde is. Desgewenst komt een advocaat / bedrijfsjurist bij u langs op kantoor om de zaakdossiers met u door te nemen. Zo worden "sluimerende" problemen in de kern aangepakt en kan een procedure voorkomen worden. Procederen is immers duur. Bovendien kan uw onderneming door negatieve publiciteit schade oplopen.Maar als een procedure onvermijdelijk is, dan gaan we ervoor!

Advocaat Arnhem

De juridische strippenkaart

Advocatenkantoor Bosman biedt de juridische strippenkaart aan voor betaalbaar advies op het door u gewenste moment - naast het gangbare uurtarief. Afhankelijk van de inkoop van het aantal strippen op jaarbasis krijgt u ook een aanzienlijke korting op het advocatentarief. Bent u geïnteresseerd, belt u het kantoor dan gerust.

Lees verder:

Het civielrecht
Het bestuursrecht
Het strafrecht
Covid-19

Advocaat ondernemingsrecht | het civielrecht

Onze juridische dienstverlening op civielrechtelijk gebied aan bedrijven is rijk gevarieerd. Vrijwel alle kwesties vallen echter onder het contractenrecht of het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Tot het contractenrecht behoren bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst bedrijfsruimte, de koopovereenkomst, de opdrachtovereenkomst, de aannemingsovereenkomst, de agentuurovereenkomst, de franchiseovereenkomst, de overnameovereenkomst en de financieringsovereenkomst. Onze advocaten zijn thuis op het gebied van het opstellen en beoordelen van al dit soort overeenkomsten, het begeleiden van contractonderhandelingen en het verlenen van advies en bijstand wanneer uw contractspartij de gemaakte afspraak niet nakomt of niet na dreigt te komen.

Thuis op vele terreinen

Ook incasso van vorderingen op debiteuren behoort tot het werkgebied. Buitencontractuele aansprakelijkheid kan zich voordoen in geval van inbreuk op auteursrecht, merkrecht of handelsnaam. Een ander voorbeeld ligt op het terrein van onrechtmatige concurrentie, misleidende reclame of ander onrechtmatig handelen waardoor uw onderneming schade lijdt. De advocaten van het kantoor kunnen bogen op veel ervaring op het gebied van civiele procedures bij rechtbanken en arbitrage-instituten. Als een dergelijke procedure onvermijdelijk is, bent u als ondernemer dus ook daarvoor aan het juiste adres bij Advocatenkantoor Bosman.

Advocaat ondernemingsrecht | het bestuursrecht

Het bestuursrecht kan een belangrijke rol (gaan) spelen voor een ondernemer. Denkt u aan de problemen die kunnen rijzen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning - bijv. om te kunnen bouwen of een omgevingsvergunning om een inrichting op te kunnen richten, te veranderen of in werking te hebben - en/of de weigering van zo'n vergunning. Ook kan een bestuursorgaan besluiten niet langer een subsidie toe te kennen, een vergunning in te trekken, handhavend op te treden door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Ook kan een tot de overheid behorend zelfstandig bestuursorgaan een bestuurlijke boete opleggen aan een bedrijf, bijv. op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder), de sociale zekerheidswetgeving, de belastingwetgeving, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Mededingingswet, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Mediawet 2008.     

Advocaat ondernemingsrecht | het strafrecht

De advocaten van het kantoor kunnen u eveneens bijstaan op het gebied van het economisch- en milieustrafrecht.

Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home. 

Advocaat ondernemingsrecht | onderneming en Covid-19

Op 17 maart 2020 hebben de ministers een noodpakket en overbruggingsmaatregel voor ondernemers aangekondigd. Daarmee is de huidige werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) afgeschaft. De overheid heeft vervolgens de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) vastgesteld. De NOW beoogde alle noodlijdende bedrijven een steunpakket te bieden. Het aanvraagproces van de NOW werd door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd. Er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Een belangrijke voorwaarde voor de toekenning van deze steunmaatregel is dat de werkgever vooraf toezegt géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt en dat u tenminste 20% omzetverlies verwacht. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in uw omzet, voor maximaal 90% van de totale loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Indien u als werkgever verwacht te maken hebben met tenminste 20% aan omzetverlies, kan -gerelateerd aan dit omzetverlies- bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd worden ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De gedachte is dat u hierdoor in staat wordt gesteld om werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. U bent dan wel gehouden om het salaris van de betrokken werknemers volledig door te betalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Het UWV zal op basis van deze aanvraag een voorschot van de verwachtte tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Pas achteraf, verwacht wordt medio januari 2021, wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Indien u een substantiële tegemoetkoming als tegemoetkoming in de loonkosten van uw medewerkers wenst aan te vragen dan dient u tevens een accountantsverklaring te verstrekken. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt (achteraf) een correctie plaats of er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Aan de hand van door u te verstrekken gegevens kan derhalve achteraf worden vastgesteld of het verstrekte voorschot te ruim of te beperkt is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan er dus nog een correctie op het toegekende bedrag plaatsvinden. Bijvoorbeeld indien aangenomen wordt dat u onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid. Dit geldt ook als de aanvraag anderszins onjuist is en u dit weet of behoort te weten. Ook het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden kan tot een intrekking of wijziging van het als voorschot verleende bedrag leiden.   

Van 1 juni tot 30 september 2020 is er een tweede noodsteunpakket voor ondernemers. Het betreft de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. De regeling is ook voor organisaties met een horecafunctie, zoals hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid. 

De TVL voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd. Het tweede steunpakket legt de nadruk op bij- en omscholing van medewerkers en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten. De regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ondernemers die nu nog in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen kan naar verwachting vanaf eind juni 2020. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni 2020 en loopt af op 30 september 2020.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000 per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de TVL:

De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en heeft volgens de inschrijving bij de KvK niet meer dan  250 werknemers. 
De onderneming heeft meer dan 30% omzet verlies door de coronacrisis geleden.
De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
De onderneming is gevestigd in Nederland althans zij heeft daar minimaal 1 vestiging en heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Een uitzondering hierop wordt gemaakt als de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Tevens is er een uitzondering voor horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
Een failliete onderneming  of een onderneming die uitstel van betaling heeft aangevraagd bij de rechtbank komt niet in aanmerking voor de TVL. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.TVL in relatie tot TOGS en NOW.

Ook degene die al gebruik heeft gemaakt van de TOGS kan gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Naast de TVL kan er nog steeds een beroep op de NOW worden gedaan. De NOW compenseert de loonkosten. De TVL biedt voor andere vaste lasten een tegemoetkoming. De TVL en de NOW beeninvloeden elkaar wel. De TVL uitkering wordt in het kader van de NOW-regeling gezien als omzet. Hierdoor kan de subsidie die in het kader van de NOW wordt uitgekeerd lager uitvallen. 

 

Ook is er voorzien in steun aan de zzp-er. Om zelfstandigen te ondersteunen, heeft de overheid de Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) opgericht. De Tozo liep aanvankelijk eind mei 2020 af. Zij is echter verlengd tot en met augustus 2020. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) biedt voor zelfstandigen twee mogelijkheden:

1. Maximaal drie maanden inkomsten ondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is geen vermogenstoets, de kostendelersnorm wordt niet toegepast en er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Voor Tozo1 goldt er tevens geen partnerinkomentoets. Bij de Tozo2 regeling vindt deze toets wel plaats.
2. De zelfstandige kan een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal een bedrag van € 10.157,-. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. 


De partnerinkomenstoets die in het kader van de Tozo2 regeling wel plaatsvindt houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De aanvraag uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen over de maanden juni, juli en augustus 2020 worden verstrekt. Wanneer u de Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni 2020 heeft ontvangen dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus 2020. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli 2020 loopt is een aanvraag Tozo 2 voor de maand augustus 2020 ook mogelijk. 

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening. De Tozo kan bij de gemeente waar u woont aangevraagd worden. 

De subsidieregeling van de Algemene wet bestuursrecht is op de bovenvermelde aanvragen van toepassing. Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Vanzelfsprekend staan wij u in een dergelijke procedure graag bij. U kunt bij ons ook terecht voor advies. Indien u zich vervolgens in de bestuurlijke heroverwegingsprocedure niet gehoord voelt dan kunt u vervolgens tegen een afwijzend besluit beroep aantekenen bij de rechtbank. Ook dan kunt u hiervoor bij Advocatenkantoor Bosman terecht indien u advies en bijstand wenst.  

 

© 2024 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105