logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | advocaat bestuursrecht

 

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in  Arnhem: 026-3882351, advocaten gespecialiseerd in bestuursrecht. 

 

Heeft u een probleem of conflict met een gemeente, provincie, waterschap en/of bestuursorganen die daar deel van uitmaken? Advocatenkantoor Bosman staat u van harte bij. Verder ziet de bijstand van onze advocaten en juristen op geschillen met zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Zij kunnen bogen op een ruime ervaring en specialistische kennis van het bestuursrecht. De aanpak van het kantoor is pragmatisch en oplossingsgericht. Belt u gerust en informeer naar de mogelijkheid voor een gratis gesprek van een 1/2 uur.


Marcel Bosman Advocaten Arnhem
» Bekijk filmpje

 

Wat is het bestuursrecht?

Het bestuursrecht is het recht betreffende het handelen van het openbaar bestuur. Het is het middel voor de overheid om de samenleving te besturen, maar biedt ook waarborgen voor de burgers ten opzichte van het overheidsbestuur. In de wet ligt de bevoegdheid van bestuursorganen om besluiten te nemen vast, op welke wijze bestuursorganen besluiten nemen en de termijnen waarbinnen deze besluiten genomen worden.

Lees verder:

Een bestuursorgaan neemt soms beslissingen die u pijnlijk kunnen raken
Niet tegen alle besluiten van bestuursorganen kunt u voorziening vragen
Procedure in het bestuursrecht
Ook het bestuursrecht kent het kort geding
Het bestuursrecht is weerbarstig en zit vol valkuilen
Ons kantoor behartigt de volgende rechtsgebieden

Marcel Bosman Advocaten Arnhem 

Advocaat bestuursrecht | een bestuursorgaan neemt soms beslissingen die u pijnlijk kunnen raken

 

Een bestuursorgaan is een orgaan dat met openbaar gezag is bekleed en dat beoogt in het algemeen belang beslissingen te nemen. Voorbeelden van een bestuursorgaan zijn onder meer burgemeester en wethouders, de burgemeester, de gemeenteraad, provinciale staten, gedeputeerde staten, en de commissaris van de koningin.

De bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor veel in de samenleving te nemen beslissingen over bouwen, wonen, werken, milieu, onderwijs, uitkeringen, etc. Een bestuursorgaan dient bij het nemen van een beslissing alle relevante belangen tegen elkaar af te wegen. Dat laat echter onverlet dat een beslissing van een bestuursorgaan u toch direct in een belang kan treffen en dat u hiervan nadeel ondervindt. De wet geeft u in een dergelijke situatie de mogelijkheid om een dergelijke beslissing aan te vechten.

Advocaat bestuursrecht | niet tegen alle besluiten van bestuursorganen kunt u voorziening vragen

 

Kenmerkend voor besluiten van de overheid is dat ze schriftelijk genomen moeten worden en dat ze voor de burger publiekrechtelijk rechtsgevolg, d.w.z. een verandering in de wereld van het recht, te weeg brengen. Als een besluit zich niet beperkt tot een persoon of een zaak dan spreken wij van een besluit van algemene strekking. Denkt u daarbij aan wetgeving, beleidsregels maar ook aan plannen.

Op gemeentelijk niveau kent iedereen wel het bestemmingsplan. Indien een bestuursorgaan een besluit neemt dan kunnen daardoor de belangen van burgers, maar ook van andere overheden in het gedrang komen. Een besluit in een concreet geval heet een beschikking. Voorbeelden van beschikkingen zijn o.a. de omgevingsvergunning voor bouwen en slopen, woonvergunning, huisvestingsvergunning, aanschrijving tot achterstallig onderhoud, aanzegging bestuursdwang of een last onder dwangsom, een uitkering en ook terugvordering van te veel betaalde uitkeringen. De wet bepaalt uiteindelijk welke besluiten u kunt aanvechten en welke procedure u daarvoor moet doorlopen.

In de regel staat slechts bezwaar open tegen beschikkingen. Door de overheid genomen besluiten van algemene strekking, privaatrechtelijke beslissingen alsmede beslissingen die zien op de voorbereiding en uitvoering van besluiten kunnen zonodig aan de burgerlijke rechter voorgelegd worden. Dat geldt ook voor beschikkingen van de overheid met een vormgebrek waardoor u schade lijdt, omdat u vertrouwde uw gedrag daar op af te kunnen stemmen.

Marcel Bosman Advocaten Arnhem 

Advocaat bestuursrecht | procedure in het bestuursrecht

 

Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die u aangaat dan moet u in het algemeen daartegen eerst bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders aangevraagd maar deze wordt afgewezen. Indien u het met deze beslissing niet eens bent dan moet u bij dit college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Soms schrijft de wet echter voor dat er voorziening gevraagd moet worden bij een ander bestuursorgaan dan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Indien het bestuursorgaan na bestuurlijke heroverweging volhardt in de door haar genomen beslissing dan staat in de regel vervolgens de mogelijkheid open om daartegen beroep in stellen bij de bestuursrechter. De bezwaar- en beroepstermijnen zijn wettelijk verankerd en bedragen in de regel zes weken. Na afloop van de beroepsprocedure kan desgewenst hoger beroep aangetekend worden. De aard van beslissing bepaalt echter wie u moet verzoeken de behandeling van dit hoger beroep te beoordelen.

Anders dan in het privaatrecht kent het bestuursrecht geen enkelvoudige hoogste beroepsinstantie. Denkt u in het bestuursrecht onder meer aan de Centrale Raad van Beroep, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het bestuursprocesrecht kent dus geen uniforme procedure die u moet doorlopen om uw gelijk te kunnen halen - en is daarom voor de leek al snel onoverzichtelijk.

Advocaat bestuursrecht | ook het bestuursrecht kent het kort geding

 

Tijdens een bezwaar- en beroepschriftprocedure blijft het oorspronkelijke besluit vaak nog van kracht. Dit kan echter voor u onherstelbare schade tot gevolg hebben, denk aan het afbreken van een bouwwerk, het sluiten van een horecagelegenheid, het niet (meer) ter beschikking stellen van een uitkering, enzovoort. Om deze schade te voorkomen kan u, als u al een bezwaar- of een beroepschrift hebt ingediend, in afwachting van de uitspraak van de bezwarencommissie of van de sector bestuursrecht van de rechtbank, de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank vragen om het bestreden besluit te schorsen. De rechter beslist in de regel snel over de toewijzing van dit verzoek. Als hij de gevraagde voorziening toewijst dan betekent dit in de regel dat het besluit tijdelijk wordt opgeschort. Het overheidsorgaan mag dan het besluit niet uitvoeren totdat op het bezwaar is beslist of de rechter een definitieve uitspraak in de zaak heeft gedaan.

Marcel Bosman Advocaten Arnhem 

Advocaat bestuursrecht | het bestuursrecht is weerbarstig en zit vol valkuilen

 

Hoewel een bestuursrechtelijke procedure zonder bijstand van een advocaat gevoerd kan worden is het in Nederland, gezien het grote aantal bestuursrechtelijke wetten, besluiten, regelingen, verordeningen en andere voorschriften, een bijna onmogelijke opgave met succes zelfstandig een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Daarbij speelt een rol dat het bestuursprocesrecht zeer gecompliceerdheid is en dat de overheid altijd ervaren en gespecialiseerde juristen zal inzetten om de door haar genomen beslissing te rechtvaardigen.

Mr. M.E. Bosman heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding Bestuursrecht van de Grotius Academie gevolgd. Hij is lid van de specialisatievereniging Vereniging voor Bestuursrecht. Vanaf 1993 is hij docent bestuursrecht. Vanuit die hoedanigheid ziet hij het als een uitdaging om beslissingen van de overheid voor u te tackelen. Hij draagt in de voor u te voeren procedure argumentatie aan die het verschil kan uitmaken tussen winnen of verliezen.

Advocaat bestuursrecht | het kantoor behartigt onder meer, dus niet uitsluitend, de volgende rechtsgebieden:

 

Ruimtelijk bestuursrecht: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Besluit omgevingsrecht (Bor); Regeling omgevingsrecht (Mor); Woningwet, Wet ruimtelijke ordening; Besluit ruimtelijke ordening; Bouwbesluit 2003; bouwverordening; redelijke eisen van welstand; welstandscommissie; stadsbouwmeester; voorschriften van stedenbouwkundige aard; exploitatieplan; vergunningsplichtig bouwwerk; vergunningsvrij bouwwerk; omgevingsvergunning; deelomgevingsvergunning; gefaseerde omgevingsvergunning; opknippen omgevingsvergunning; aanhouding omgevingsvergunning; bouwstop; dwangbevel; anticipatie; voor- en achterkant benadering; bouwwerken; gebouwen; monumenten; beschermt stads- en dorpsgezicht; aanlegactiviteit; gebruiksactiviteit; huisvestingsvergunning; toelatingscriteria huisvestingsvergunning; passendheidscriteriahuisvestingsvergunning; economische en maatschappelijke binding; urgentieverklaring, voordrachtstelsel; onttrekking van woonruimte; splitsing van woonruimte; omzetting van woonruimte.

Vergunningen: omgevingsvergunning (b.v. af te geven voor activiteiten inzake bouwen van een woning of gebouw, slopen, oprichten of verandering van een inrichting, aanleggen of veranderen van een weg c.q. uitweg, bouwrijp maken van grond, kappen c.q. vellen van bomen, opschriften met reclame, etc.) huisvestingsvergunning; woonvergunning; parkeervergunning; ligplaatsvergunning; ontheffingen.

Bestemmingsplannen: plankaart; planvoorschriften; legenda; renvooi; toelichting; bestemming; bestemmingsplan; inpassingsplan; uitwerkingsplan; uitwerkingsplicht; wijzigingsplan; exploitatieplan; gedetailleerd plan; globaal plan; eindplan; voorlopige bestemming; bestemmingsplanprocedure; ontwerpbestemmingsplan; voorbereidingsbesluit; projectbesluit; binnenplanse vergunning; nadere eisen; milieuzonering; zone; maximale bouwhoogte; goothoogte; toegestaan bebouwingsoppervlak; maximaal bebouwingspercentage; verbod overschrijding voorgevelrooilijn; kruimelgevallen; positief bestemmen; goede ruimtelijke onderbouwing; planologische voorschriften; bouwvoorschriften; gebruiksvoorschriften; overgangsrecht; uitsterfregeling; gedogen; koffieshop of coffeeshop en gedoogbeleid; growshop; belwinkel; prostitutiebedrijf; bordeel, seksinrichting; peeskamer; speelautomatenhal; hondenuitlaatplaats (hup) of hondenuitlaatzone; beheersverordening; exploitatiekosten; plankosten.

Milieurecht: Wet milieubeheer; Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit of Barim); Besluit landbouw; Besluit glastuinbouw; Integrated pollution and prevention control-richtlijn (Ippc-richtlijn of Gpbv-richtlijn); Waterwet; Besluit lozing afvalwater huishoudens; Lozingenbesluit; Infiltratiebesluit; Grondwaterwet;  Wet geluidhinder; Wet bodembescherming; Besluit bodemkwaliteit; Regeling bodemkwaliteit; Wet geurhinder een veehouderij; Regeling geurhinder en veehouderij; Besluit landbouw milieubeheer; Wet ammoniak en veehouderij; Meststoffenwet; Meststoffenbesluit; Besluit gebruik meststoffen; Natuurbeschermingswet 1998, Habitatrichtlijn, Regeling aanwijzing best beschikbare technieken (BBT) - documenten; milieuverordening; milieubeleidsplan; milieuprogramma; rioleringsplan; inrichting; onderneming; bedrijf; bedrijfsmatige bedrijvigheid c.q. activiteit; emissie; oprichtingsvergunning; veranderingsvergunning; revisievergunning; grenswaarden; richtwaarden; doelvoorschriften; middelvoorschriften; belasting van het milieu; milieubescherming; gevolgen voor het milieu; grond; bodem; land; zand; zandgrond; kleigrond; bouwland; illegalestorting; lozing; bedrijfsafvalstoffen; huishoudelijke afvalstoffen; gevaarlijke afvalstoffen; afvalstoffen en doelmatig beheer ervan; afvalwater; giftig afval; gevaarlijk afval; slachtafval; bouwafval; sloopafval; chemisch afval; zware metalen; ammoniak; stikstof; fosfaat; storting in riool; bodemverontreiniging; oppervlaktewater; hemelwater; ondergrondse tank; geurhinder, stankoverlast; geuremissie; geurimmissie; geuremissiefactoren; geurgevoelige objecten; meststoffen; pelsdieren, nertsen, pluimvee; veehouderij; veeteelt; grasland; geiten- en schapenhouderij; Q koorts; varkenshouderij; varkenspest; ruiming; landbouw; akkerbouw; akkerbouwbedrijf; tuinbouw; tuinbouwbedrijf; bosbouw; fruitteelt; immissie-eisen of afstandseisen; mest; mestboekhouding; bedrijfsterreinen; industrieterreinen; industrielawaai; verkeerslawaai; spoorweglawaai; tramlawaai; metrolawaai; vliegtuiglawaai; maximale geluidsbelasting; voorkeurs-grenswaarde; gevelbelasting; woonerf; decibel; milieuzonering; verontreinigde grond; bodemonderzoek; saneringsplan; saneringsonderzoek; saneringscriterium; kostenverhaal en ongerechtvaardigde verrijking; zeer kwetsbaar gebied; voor verzuring gevoelige gebieden; ecologische hoofdstructuur.

Bestuurlijke sanctie of gedogen: overtreder; toezicht en toezichthouder; havenmeester; marktmeester; autoriteit; De Nederlandsche Bank (DNB);  Autoriteit Financiële Markten (AFM); Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA); Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa); Zorgautoriteit; Algemene Inspectie Dienst; Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; onderzoek en betreden onderneming, vervoermiddelen en overige zaken onderzoeken en nemen van monsters; inbeslagname administratie; intrekking vergunning; herstelsanctie; bestraffende sanctie; bestuurlijke boete; zwijgrecht en cautie; last onder bestuursdwang; last onder dwangsom; begunstigingstermijn; invordering boete; dwangbevel en parate executie; gedoogverklaring.

Grondexploitatie en kostenverhaal.

Overheidsaansprakelijkheid: onrechtmatige daad en schadevergoeding.

Schadevergoeding: nadeelcompensatie.

Planschade: nadeliger planologisch regime; voorzienbaarheid; passieve risicoaanvaarding; schaduwwerking.

Bevoegdheid overheid: specialiteitsbeginsel ten aanzien van publiekrechtelijk handelen; contracteren door de overheid; gebruikmaking privaatrechtelijke bevoegdheid; onaanvaardbare doorkruising; twee-wegenleer; algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Horecarecht: Drank- en Horecawet; horeca; horecabedrijf; slijtersbedrijf; horecalokaliteit; inrichting; leidinggevende; alcoholvrije, zwak alcoholhoudende en alcoholhoudende drank; sterke drank; horecavergunning; exploitatievergunning; gebruiksvergunning en brandveilig gebruik; terrasvergunning; gedoogbeschikking; nachtverblijf; nachtvergunning; speelautomaat; behendigheidsautomaat, speelautomatenvergunning; geluidrapport, openbare orde en veiligheid; horecabeleid; hotel; restaurant;café; bar; snackbar; bistro, speelautomatenhal; nachtclub; bar-dancing; discotheek; theehuis en coffeeshop; buurthuis; sportclub; stankoverlast; geurhinder; alcoholgebruik en overlast; hinderlijk drankgebruik en openbare weg; geluidoverlast; geluidhinder; gokken en gokverslaving; coffeeshopbeleid en gedogen; sluitingstijd. 

Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur; Drank- en Horecawet; Opiumwet; Wet op de kansspelen; Wet wegvervoer goederen; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Woningwet; Wet personenvervoer; Telecommunicatiewet; Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen (bureau Bibob); aanbestedingen, subsidies, vergunningen en ontheffingen; AHAOJG-criteria; algemene aanvraag en uitgebreide aanvraag Bibob; Bibob-advies; Bibob-onderzoek; intern onderzoek; steunpunt Bibob; toewijzingsprocedure; bouwactiviteiten; milieuactiviteiten; horeca; coffeeshop; afvalbranche, vuurwerkhandel; demontage- en sloopbedrijven; kamerverhuurbedrijf; belwinkel; internetwinkel; autohandelbedrijf, verkoop- en verhuurbedrijven voor campers; woonwagenterreinen; seksinrichting; escortbedrijf; prostitutie; smart-growshop; aanvraag kansspelautomatenvergunning; 

Recreatie- of vakantiewoning: recreatiewoning; verbod tot permanente bewoning, hoofdwoonverblijf, bestemming perceel tot verblijfsrecreatie; recreatieterrein; bestemmingsplanvoorschriften; woonadres als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie; objectcontrolerapport; Recron-voorwaarden.   

Subsidies: subsidieaanvraag; activiteitenplan; begroting; egalisatiereserve; boekjaar, voorschotten; subsidietoekenning; subsidieverstrekking; subsidievaststelling; subsidiebeschikking, subsidietijdvak; subsidieverstrekker; subsidieontvanger; aan subsidie verbonden verplichtingen, subsidieverslag; subsidieplafond; weigering subsidie; intrekking subsidie; terugbetalingsplicht; subsidieovereenkomst.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet bescherming persoonsgegevens,  Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: openbaarheid en geheimhoudingsplicht; wob-verzoek; weigeringsgronden; eenheid van de Kroon; veiligheid van de Staat; vertrouwelijke bedrijfsgegevens en fabricagegegevens; vertrouwelijke persoonsgegevens; opsporing en vervolging van strafbare feiten; inspectie, controle en toezicht door toezichthouders; eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; gegevens met betrekking tot: godsdienst, levensovertuiging, ras, politiekegezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging; strafrechtelijke persoonsgegevens; politieregister; geheimhouding politiegegevens; Besluit politiegegevens; Wet cliëntenrechten zorg; Beginselenwet zorginstellingen; beleidsregels VOG-NP-RP en IVB 2011; VOG; Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG); aanvraagformulier VOG-NP; documentatie; Justitieel Documentatie Systeem; antecedenten; Gemeentelijke basisadministratie; Dienst Justis; screening specifiek screeningsprofiel of aangegeven functieaspecten; integriteitsverklaring beroepsvervoer; chauffeurspashouders; risico voor de samenleving; beroepsverbod; zedendelicten; gezagsrelatie; afhankelijkheidsrelatie. 

Klachtenbehandeling en ombudsman.


Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home. 

 

© 2024 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105